Financování franchisingu

Možnosti financování franchisingu

Financování franchisingu

Financování franchisingu

Financováním, respektive možnostmi financování franchisingu se zabývá Česká asociace franchisingu. Této problematice financování se věnuje již mnoho let a velké úsilí a iniciativu vyvinula zejména směrem k jednotlivým finančním institucím, příslušným státním orgánům a dalším nositelům financování. Oslovovala je s jasným návrhem spolupráce při řešení tohoto velmi zásadního problému.

Formy financování

Pokud právě pátráte po zdrojích, pro financování franchisingu jsou použitelné všechny následující finanční zdroje, jestliže tedy nemáte své vlastní:

 • bankovní úvěr
 • půjčka z privátních zdrojů
 • státní programy podpory určené pro malé a střední podnikatele
 • finanční nebo strategický partner
 • financování formou leasingu
 • factoring – smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek
 • forfaiting – je odkup středně a dlouhodobých pohledávek forfaitingovou organizací
 • dodavatelský úvěry
 • strukturální fondy Evropské unie
 • Venture Capital – financování soukromých růstových podniků formou navýšení jejich základního jmění

Business plán

Budete potřebovat business plán. Poskytovatel finančních zdrojů většinou vyžaduje zejména komplexní, realistický, precizní a velmi kvalitně zpracovaný Business plán, který musí obsahovatminimálně:

 • vaši vizi pro konkrétní podnikatelský záměr
 • velmi dobrou formulaci cílů a záměrů vaší společnosti
 • vypracovanou a popsanou strategii pro dosažení stanovených cílů
 • rozvojový plán, detailní projektové očekávání, plánování podniku na nejméně 3 až 5 let
 • výnosy, struktura nákladů, výsledek hospodaření, cash-flow
 • vypracované analýzy tržního prostředí a vaší konkurence
 • zpracované marketingové trendy v dané oblasti vašeho podnikání
 • simulování případných rizik
 • organizační schéma, transparentní popis rozhodovacích procesů
 • popis právních a majetkových struktur dané společnosti
 • potřebné materiály podle požadavků finanční instituce
 • SWOT analýza

,,SWOT analýza je univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního záměru (například nového produktu či služby). Nejčastěji je SWOT analýza používána jako situační analýza v rámci strategického řízení.“

 • Strengths – silné stránky
 • Weaknesses – slabé stránky
 • Opportunities – příležitosti
 • Threats – hrozby

Hlavním úkolem a snahou České asociace franchisinguje ukazovat cestu potenciálním franchisantům, kde mohou hledat ještě další zdroje pro financování svého franchisingového podnikání a na pomoci jim k rozvoji franchisingu v České republice.Česká asociace franchisingu má ve svém dalším plánu činnosti vytvořený velký prostor pro spolupráci se všemi současnými subjekty i v dalším období. Tyto subjekty přispívají k řešení veškeré problematiky financování franchisingu.

Jmenovitě se jedná o:

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Agentura Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Českomoravská a záruční rozvojová banka