české hutní firmy

České hutní firmy a jejich náročný uplynulý rok

Letos se začátkem června v prostorách MPO konal odborný seminář s názvem: Budoucnost ocelářství v Česku. Hlavním cílem bylo celkové zhodnocení loňského roku a nastínění výhledu vývoje českého ocelářského průmyslu. Na semináři bylo asi 60 odborníků z oboru. Konferenci předcházelo také důležité setkání ministra průmyslu a obchodu Ing. Jiřího Havlíčka, MBA s mnoha vrcholnými představiteli českých ocelářských podniků. Hlavními tématy diskusí byla aktuální palčivé témata včetně reformy EU ETS, dále pak ochrany před dumpingem ze třetích zemí mimo EU a budoucí podoby trhu s elektřinou. Pak přišla na řadu konference. Problém dumpingu a odhadovaná nadkapacita ve světě je 400 až 500 milionů tun oceli.

Průběh konference

Po shrnutí aktuální situace na ocelářském trhu, kdy v roce 2016 celosvětově klesly také ceny ocelářských výrobků o 7,9 %, bal konstatován i pokles tržeb o 5,4 % pro české ocelárny na částku necelých 80 mld. korun. Experti pak diskutovali na aktuální témata jako je celosvětová nadprodukce oceli s původem převážně z Číny. Z pohledu evropského ocelářství jsou zcela zásadní také aktuálně vedená jednání týkající se budoucnosti antidumpingových nástrojů chránících EU právě před nekalým dovozem oceli z Číny, Iránu, ale i dalších zemí. Zmíněn byl i boj proti udělení statusu tržní ekonomiky Číně, což by zásadně oslabilo ochranu EU právě před dumpingem subvencované oceli. Čeští oceláři se nyní zapojili do celoevropské kampaně spojující politiky, podniky a odbory z ocelářství i jiných odvětví. Čína se obrátila se stížností na WTO, spor bude trvat minimálně rok a na straně evropských firem přetrvává nejistota.

Na řadě byly i emise

Hrozbu představují i probíhající revize evropského systému obchodování s emisními povolenkami – EU ETS. Hrozí, že české ocelářské firmy budou nuceny dokupovat od roku 2030 až 40 % povolenek na volném trhu, tím stoupnou místní výrobní náklady a to nad hranici únosnosti. Výsledkem revize EU ETS může být únik uhlíku a pak bude průmyslová výroba přesunuta do zemí třetího světa, jenž na tunu vyrobené oceli vypouští až o 50 % více CO2 než se děje u evropských firem. Oborové sdružení Hutnictví železa, a.s. prošlo transformací na nový subjekt: Ocelářskou unii a.s. Dosavadní duální systém řízení představenstvem a dozorčí radou je změněn na monistický systém řízení správní radou. Bude i nadále zastupovat zájmy českého a slovenského ocelářství.